2 - Reglement en informatie 2020

op .

Optocht Reglement Faantelaand 2020

 


Art. 1a Inschrijving.
Inschrijving voor de optocht dient te geschieden op zaterdag 25 januari 2020 tussen 13:30 uur en 16:00 uur bij Café Berende, Sandoel
te Raamsdonksveer of bij de contactpersonen. Voor deelname dienen de volgende gegevens te worden opgegeven. Naam contactpersoon,
vereniging, afmeting wagen, aanwezige muziek bij wagen of groep, aantal deelnemende personen, bouwplaats en categorie waarin men
deelneemt {maak gebruik van het daarvoor bestemde inschrijfformulier}.


Art.1b Categorieën.
Er kan ingeschreven worden in de volgende categorieën:
1. Jeugd van 5 t /m 14 jaar.
2. Individuele en duo’s.
3. Groepen.
4. Kleine wagens.
5. Grote wagens.
6. Reclame wagens {uitsluitend tegen betaling, geen jurering }.


Art.1b, categorie 1; Om in te schrijven in deze categorie moet minimaal 75 % van de creatie door de kinderen zelf gemaakt zijn.
Om dit te controleren zal de optochtcommissie haar informatie inwinnen door o.a. een bezoek te brengen aan de bouwlocatie.
Bij inschrijving wordt de locatie van de bouwlocatie doorgegeven en gaat men akkoord met het bovengestelde! Begeleiders van
deelnemende groepen aan categorie 1 mogen geen deel uit maken van de creatie of act.


Art.1c Afmetingen wagens.
Kleine wagens Grote wagens
Max. breedte: 3 meter, incl. uitstekende delen 4,5 meter, incl. uitstekende delen
Max. lengte: 7 meter, excl. mechanisch 23 meter, incl. mechanisch aangedreven
aangedreven voertuig voertuig
Max. hoogte: 8 mtr. 11 meter
Max. lengte grote wagens: de gehele constructie dient de bochten te kunnen nemen zonder wagens af te koppelen.
Indien men hier niet aan kan voldoen volgt diskwalificatie en verwijdering uit de optocht.


Groepselement: een niet door mankracht voortbewogen wagen waarvan het groepselement overheerst dan zal
deze deelnemen als zijnde een groep.


Art.1d De mooiste wagen.
Er wordt een wisselbeker ter beschikking gesteld voor de “Mooiste Wagen”. Deze prijs is enkel voor de wagens, gebouwd
door carnavalsverenigingen uit Raamsdonksveer en welke de wagen voor de eerste keer aan het publiek in een optocht tonen
voor deze prijs wordt alleen de wagen gejureerd, zonder de bijbehorende groep.


Art.1e Wisselbokaal.
De wisselbokaal, wordt uitgereikt aan de deelnemer(s)/groep met de meest behaalde punten. De wisselbokaal
wordt eigendom na winst van drie achtereenvolgende jaren of na vijf maal met onderbreking.
De Wisselbokaal wordt op maandagavond tijdens de prijsuitreiking uitgereikt.
Opgemaakt door de Stichting Carnavals Organisatie Raamsdonksveer


Art.1f Prijzengeld.
Het prijzengeld worden overgemaakt op het bankrekeningnummer dat is opgegeven bij inschrijving voor
de optocht.


Art.1g Pluim.
Een Pluim is bedoeld als beloning en waardering voor deelnemers van de grote optocht. De pluim kan
uitgereikt worden aan deelnemer(s) en/of verenging(en) welke zichtbaar hebben gepiekt en/of een
bijzondere prestatie hebben geleverd. De commissie zal na overleg bepalen of en aan wie de Pluim
wordt uitgereikt.


Art.1h Aanmoedigingsprijs.
De aanmoedigingsprijs wordt ter beschikking gesteld door de Vrienden van Veers Carnaval. De Vrienden
bepalen wie van de in aanmerking komende de aanmoedigingsprijs ontvangen. Je komt in aanmerking
als je een jeugdgroep bent tot 17 jaar, niet langer dan 3 jaar deelnemer bent en uit de regio
(Raamsdonksveer, Geertruidenberg en/of Raamsdonk) komt. De aanmoedigingsprijs wort uitgereikt op
de dinsdag na de optocht tijdens de popverbranding.


Art. 2 Alcohol.
Zie artikel III van het veiligheidsreglement t.b.v. deelname carnavalsoptochten in de gemeente
Geertruidenberg.


Art. 3 Geluidsniveau.
Zie artikel V van het veiligheidsreglement t.b.v. deelname carnavalsoptochten in de gemeente
Geertruidenberg.


Art. 4 Start en volgnummers.
Start / volgnummers ophalen op de zaterdag voorafgaande aan de optocht, tussen 10:00 uur en 12:00
uur op het adres Fractiegebouw Heereplein (naast gemeentehuis) te Raamsdonksveer. De bordjes met
de nummers dienen duidelijk zichtbaar door de groep of wagen getoond te worden. Het onderscheid
tussen wagens en loopgroepen dient duidelijk herkenbaar te zijn voor de juryleden.


Art. 5 Juryleden.
Een jury, bestaande uit min. 8 personen, zal alle deelnemers jureren. De jury bestaat uit personen die
niet bij de C.O.R. of een deelnemende carnavalsvereniging zijn betrokken.


Art. 6 Beoordeling.
De jury zal met de volgende aspecten als uitgangspunten iedere creatie beoordelen:
1. de carnavaleske uitvoering van het motto / onderwerp
2. de originaliteit van het motto / onderwerp en uitbeelding
3. de afwerking (gehele verzorging en details)
4. de presentatie (uitbeelding van het geheel op grond van de creatie, kleding)
5. de techniek (bewegende en draaiende delen)
Het onderdeel Techniek geldt alleen voor de categorieën 4 & 5 (wagens)
Een niet zelf gebouwde wagen (gekocht) zal in de afweging van de jury bij het beoordelen worden meegenomen.


De uitslag van de optocht wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking welke gehouden wordt op de
maandag na de optocht op het Heereplein, aanvang 19.00 uur. De uitslag is bindend en een discussie op
welke wijze dan ook is uitgesloten. De uitslag zal via de Langstraat, S.L.O.G. en de website
van de C.O.R. {www.de-cor.nl} zo spoedig mogelijk aan u bekend gemaakt worden.


Art. 6a Uitstraling.
Inschrijvingen voor categorie 4 en 5 dienen ook de uitstraling van deze categorie te hebben. Is dit niet
het geval dan kan dit van invloed zijn op het prijzengeld. De jury behoudt zich het recht voor wijzigingen
qua categorie-indeling aan te brengen.


Art. 7 Grote & Kleine wagens.
Kleine wagens die afwijken van de in artikel 1c gestelde afmetingen kunnen in categorie 5 ingedeeld
worden. Wagens welke zijn ingeschreven in categorie 5 en passen qua gestelde afmetingen in artikel 1c
voor kleine wagens kunnen na overleg in categorie 4 ingedeeld gaan worden. Na inschrijving zal de
optochtcommissie van de C.O.R. de opgave voor de categorieën bezien en eventueel herzien.


Art. 8 Uitsluiting.
Zie artikel VIII van het veiligheidsreglement t.b.v. deelname carnavalsoptochten in de gemeente
Geertruidenberg.


Art. 9 Start optocht.
Alle deelnemers dienen tenminste 60 minuten voor de start van de optocht aanwezig te zijn op of bij
het Heereplein. Vertrek van de optocht is 13.49 uur. Bij het opstellen van de optocht dienen de
aanwijzingen van de optochtcommissieleden stipt te worden opgevolgd. De optochtcommissieleden
houden ook toezicht tijdens het rondtrekken van de optocht. Ook tijdens het rondtrekken dienen hun
aanwijzingen te worden opgevolgd.


Art. 10a Duur van de acts.
In iedere uit te voeren act dient ten alle tijden een continue voortgaande beweging gehandhaafd te
blijven. Indien er vanwege de act toch stilgestaan dient te worden mag de stilstand niet langer dan 1
minuut duren .Tevens mag de ruimte tussen u en de voorganger niet groter worden dan ± 50 mtr. De
aanwijzingen van de optochtcommissieleden dienen strikt opgevolgd te worden. Het toezicht op de
naleving van dit artikel berust bij de optochtcommissie. Bij iedere overtreding krijg je 10% punten aftrek
van het totaal. Indien geen gevolg wordt gegeven aan de aanwijzingen van de commissieleden behoort
uitsluiting voor de toekomst tot de mogelijkheden.


Art.10b Afmelden.
Deelnemers, die de route niet beëindigen bij het buurthuis "De Haven", maar de optocht voortijdig
verlaten, worden gediskwalificeerd. Iedere deelnemer dient zich af te melden bij de
optochtcommissarissen. Plaats: kruising Pieter Breughelstraat / Jeroen Boschstraat. De
optochtcommissarissen zullen hierop toe zien. Bij het afmelden dienen de start /volgnummers te
worden ingeleverd. Deelnemers die hun start /volgnummer niet inleveren vallen buiten de prijzen.


Art. 10c Storingen.
Zie artikel VI van het veiligheidsreglement t.b.v. deelname carnavalsoptochten in de gemeente
Geertruidenberg.


Art.11a Aansprakelijkheid.
Zie artikel II van het veiligheidsreglement t.b.v. deelname carnavalsoptochten in de gemeente
Geertruidenberg.


Art.11b Aansprakelijkheid op/afbouw locatie.
De locatie voor het op- en afbouwen zal door de C.O.R. worden meegenomen in de
vergunningaanvraag. Echter de verantwoordelijkheid voor welk risico dan ook, bij het op- en afbouwen
en het transport naar deze locaties en het evenement liggen bij de verenigingen. Tijdens het transport
naar en van de opbouwlocaties en het evenement voorziet de vereniging zelf voor de benodigde
verkeersregelaars. De C.O.R. is bereid de opleiding tot verkeersregelaar te faciliteren.


Tevens zal de C.O.R de coördinatie van het vertrek en aankomst van en naar de op- en afbouwlocatie en
het evenemententerrein op zich nemen.


Art.12.
Vanuit de wagens mogen geen snoep, folders, strooibiljetten en /of schriftelijke mededelingen van
enigerlei aard worden verspreid. Deze mogen uitsluitend persoonlijk aan het publiek worden uitgereikt
door in de optocht meelopende personen zonder dat er een partijpolitiek of commercieel doel aan ten
grondslag ligt.


Art.13.
Het is de deelnemers niet toegestaan om tijdens de optocht stickers, emblemen en /of andere zaken
aan het publiek te verkopen, of om op enigerlei wijze commerciële en/of politieke reclame-uitingen te
doen, m.u.v. categorie 9. Het is slechts aan de COR voorbehouden reclameborden van hun sponsoren in
de optocht te voeren.


Art.14 Publieksprijs.
Voor de categorieën; (1); (2+3); en (4+5) zal een publieksprijs worden uitgereikt. Het oordeel van het
publiek is bindend en hier is geen discussie over mogelijk.


Art.15 Jury.
De C.O.R. is ervan overtuigd dat u wilt meewerken aan een mooie en kwalitatief verantwoorde
Carnavalsoptocht en dat u, evenals wij, van mening bent, dat een onafhankelijke jury beslist
noodzakelijk is en dat het oordeel van de jury bindend is, zodat hierover geen enkele discussie mogelijk
is. Deelnemers, die na afloop of tijdens de jurering en na bekendmaking van de uitslag juryleden,
optochtcommissieleden of C.O.R.- leden benaderen of lastig vallen, kunnen alsnog worden
gediskwalificeerd en voor een volgend jaar van deelname worden uitgesloten.


Art.16 Veiligheidsreglement.
Hiermee is het veiligheidsreglement t.b.v. deelname carnavalsoptochten in de gemeente
Geertruidenberg van kracht en moeten de overige artikelen hieruit in acht genomen worden.


Art.17 C.O.R.
De C.O.R. is te allen tijde bevoegd om anders dan in de hier genoemde artikelen en in gevallen waarin
dit reglement niet voorziet te beslissen.

 

Veel succes en hartelijk dank voor uw deelname en medewerking

 

Met vriendelijke groet.

De Optochtcommisie.

 • banner 2014 3b
 • banner 2014 7a
 • banner 2017 7
 • banner 2014 9
 • banner 2017 2
 • banner 2017 3
 • banner 2017 5
 • banner 2014 3a
 • banner 2017 1
 • banner 2017 4
 • banner 2017 8
 • banner 2016 4
 • banner 2014 2