2 - Reglement en informatie 2019

op .

Bekijk hieronder of download het Vekeersreglement of het Optochtreglement

 

 

CARNAVALSORGANISATIE RAAMSDONKSVEER


Veiligheidsreglement t.b.v. Carnavalsoptochten Gem. Geertruidenberg versie 1.1 d.d. 19-12-2017 Pagina 1 van 7
VEILIGHEIDSREGLEMENT T.B.V. DEELNAME CARNAVALSOPTOCHTEN IN DE GEMEENTE GEERTUIDENBERG


Dit veiligheidsreglement is opgesteld op 19 december 2017 door de Carnavalsstichtingen S.R.K., C.O.R. & C.S.G. i.s.m. Gemeente Geertruidenberg en van toepassing voor alle deelnemers in de optochten van
d’n Haaykaant (Raamsdonk), Faantelaand (Raamsdonksveer) en Potteschijterslaand (Geertruidenberg).
Dit reglement is een aanvulling op de door de Stichtingen uitgegeven afzonderlijke optochtreglementen.


I. Algemene bepaling
Dit reglement is van kracht vóór en tijdens de Carnavalsoptochten georganiseerd door de Stichting Raamsdonkse Karnaval (S.R.K.), Carnavals Organisatie Raamsdonksveer (C.O.R.) of Carnavals Stichting Geertruidenberg (C.S.G.) , hierna te noemen “de Stichting”.
II. Aansprakelijkheid
De Stichting kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, zowel materieel als lichamelijk. Bestuurders en overige deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor de toegebrachte schade. Voor deelnemers geldt dat de wegen- en verkeerswet van toepassing is. Dit houdt onder meer in dat het voertuig W.A. verzekerd moet zijn en dat de bestuurder over een geldig rijbewijs beschikt.
Voor zover u particulier deelnemer bent aan de optocht, dekt uw WA verzekering voor particulieren eventuele schade en voor zover u als vereniging optreedt, raden wij u aan een particuliere WA verzekering voor uw vereniging af te sluiten.
De Optochtcommissie adviseert de deelnemers aan de optocht goed kennis te nemen van het verzekeringsadvies wat als bijlage aan het reglement is toegevoegd.
III. Alcohol en/of drugsgebruik
In zijn algemeenheid verwacht de Stichting dat eenieder die deelneemt aan de optocht verantwoord omgaat met het gebruik van alcohol vóór en na afloop van de optocht.
Alcohol en/of drugsgebruik, in welke vorm dan ook, is ABSOLUUT VERBODEN VOOR ALLE DEELNEMERS EN BEGELEIDERS, zowel buiten de wagens als in de wagens, vóór en tijdens het evenement. Bij constatering van alcohol of drugsgebruik tijdens het evenement door deelnemers en/of begeleiders zal de optochtcommissie overgaan tot sancties (ZIE ART. VIII).
Door geen enkele deelnemer mag alcohol worden getapt, geschonken of uitgedeeld, aangezien dit in strijd is met de drankwet en om bij eventuele calamiteiten dusdanig adequaat te kunnen handelen c.q. te reageren om jezelf en eventuele omstanders, bezoekers en overige deelnemers van de optocht in veiligheid te kunnen brengen indien nodig.
Commissieleden over deze beslissing aanspreken of een discussie hierover aangaan is niet mogelijk.
De voorzitter van de jury wordt van de genomen beslissing op de hoogte gebracht.
De Stichting en daarmee de optochtcommissie voert hiervoor een actieve propaganda en er zal daarom extra op de naleving van dit artikel worden gecontroleerd.
De begeleiders alsmede de bestuurders van de voertuigen verplichten zich bij het tekenen voor ontvangst van dit reglement dat zij zich onthouden van alcohol- en/of drugsgebruik op de dag van de optocht. De chauffeurs van de voertuigen moeten 60 minuten voor de start van de optocht bij het voertuig aanwezig zijn en daarbij blijven. Hen kan daar een blaastest worden afgenomen. Iedere vereniging moet hieraan zijn medewerking verlenen.


CARNAVALSORGANISATIE RAAMSDONKSVEER
Veiligheidsreglement t.b.v. Carnavalsoptochten Gem. Geertruidenberg versie 1.1 d.d. 19-12-2017 Pagina 2 van 7


IV. Verkeerswetgeving
Alle deelnemers, in het bijzonder bestuurders van voertuigen, worden er op gewezen, dat de normaal geldende verkeerswetgeving van toepassing is. Overtreding van de verkeerswetgeving vóór of tijdens de optocht zal kunnen leiden tot het uit optocht verwijderen en diskwalificeren van de deelnemer.
Dit geldt tevens voor elke deelnemer aan de optocht die gevaar, schade of hinder veroorzaakt aan overige deelnemers en/of publiek of zich op andere wijze misdraagt.
De aanwijzingen van de optochtcommissie, de verkeersregelaars en het Stichtingsbestuur moeten worden opgevolgd.


V. Geluidsniveau
De Stichting verwacht van elke deelnemer dat hij m.b.t. tot het gevoerde geluidsniveau respect heeft voor de creatie van overige deelnemers en het publiek.
Het te voeren geluid vanaf de wagens mag de grens van 85 Db niet overschrijden.
De gemeente kan indicatieve geluidsmetingen uitvoeren en zal hierbij meten vanaf de meest dichtbij gelegen gevel van een woning.
De Optochtcommissie kan deelnemers aanspreken als het geluid te hard is. Wanneer na het aangesproken te zijn door een commissielid het geluidsniveau niet wordt aangepast of wanneer na enige tijd opnieuw de indicatieve grens van
85 Db wordt overschreden zal de optochtcommissie overgaan tot sancties.


VI. Storingen
Indien een storing ontstaat nadat de wagen reeds aanwezig is in de startopstelling dient u dit te allen tijde eerst te melden bij de optochtcommissie, en mag er niets meer opgebouwd cq. gesloopt worden aan een wagen zonder uitdrukkelijke toestemming van de optochtcommissie. Bij een ernstige storing of defect tijdens de optocht moet het dichtstbijzijnde optochtcommissielid worden gewaarschuwd. De creatie moet onmiddellijk, desnoods met behulp van het publiek, uit de route worden gehaald en de rest van de stoet laten passeren. Later kan eventueel de gerepareerde creatie, na toestemming van de optochtcommissie worden ingevoegd.


VII. Brandpreventie, brandbestrijding, vluchtwegen en voorkoming van CO-vergiftiging
Bij de categorie grote wagens dienen minimaal 2 goedgekeurde brandblussers op de wagens aanwezig te zijn, zowel 1 aan de voorzijde van de wagen en 1 aan de achterzijde van de wagen.
Bij de Categorie kleine wagens dient minimaal 1 goedgekeurde brandblusser op de wagen aanwezig te zijn.
Wanneer er een aggregaat op de wagen aanwezig is, dan dient men te zorgen voor een deugdelijke uitlaat, die loopt vanaf de uitlaat van de aggregaat tot buiten de wagen, het liefst zo hoog mogelijk de uitlaat naar buiten de wagen te plaatsen. (dit ter voorkoming van koolmonoxide vergiftiging van de deelnemers in en op de wagen door de uitlaat gassen van de aggregaat).
Er dient met het bouwen van de wagens voldoende rekening gehouden te worden dat er voldoende goede vluchtwegen zijn voor de deelnemers die in en op de wagen aanwezig zijn.
(eventuele vluchtdeuren c.q. luiken of enkele stukken ijzer weg te laten waardoor bij een eventuele calamiteit hier door een uitweg gecreëerd kan worden).

CARNAVALSORGANISATIE RAAMSDONKSVEER
Veiligheidsreglement t.b.v. Carnavalsoptochten Gem. Geertruidenberg versie 1.1 d.d. 19-12-2017 Pagina 3 van 7
VIII. Uitsluiting van deelname of diskwalificatie:
Een deelnemer en/of vereniging kan worden uitgesloten van deelname of gediskwalificeerd worden indien hij:
1. Zich niet aan de bepalingen en richtlijnen voor deelname aan de optocht houdt.
2. In strijd met de openbare orde en zeden handelt.
3. De veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt.
4. Bij het kiezen van de benaming van het onderwerp en/of uitbeelding ervan blijkt geeft van gebrek
aan de algemeen geldende fatsoensnormen.
5. Zaken belicht die aanstootgevend zijn voor de bevolking als geheel of groepen of individuen daarvan.
6. Alcoholische drank en/of drugs gebruikt.
7. Onnodig lawaai, rook- en of stankontwikkeling veroorzaakt.
7. Aanwijzingen van de optochtcommissie, de verkeersregelaars en het Stichtingsbestuur niet opvolgt.
Deelnemers, die na afloop of tijdens de jurering en na de uitslag, juryleden en of bestuursleden benaderen of lastig vallen, kunnen alsnog gediskwalificeerd worden en voor volgend jaar van deelname worden uitgesloten.


In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de organiserende Stichting.


Optochtcommissies S.R.K., C.O.R. & C.S.G.


Bijlagen:
1. Verzekeringsadvies (pagina 4)
2. Voorschriften Brandweer MWB (pagina 5 t/m 7)


Veiligheidsreglement t.b.v. Carnavalsoptochten Gem. Geertruidenberg versie 1.1 d.d. 19-12-2017 Pagina 4 van 7
Bijlage 1; Verzekeringsadvies
Let op! Zorg dat uw verzekering goed geregeld is.
Middels dit schrijven willen wij als Stichting u attenderen op de verzekering van u en de wagen tijdens de carnavalsoptocht.
Wanneer er met een motorvoertuig wordt deelgenomen aan de optocht is het verplicht dit voertuig volgens de W.A.M. (wettelijke aansprakelijkheid motorvoertuigen) te hebben verzekerd.
Voor het afsluiten van een verzekering van het motorvoertuig waarmee u wilt deelnemen aan de optocht bent u zelf verantwoordelijk. Omdat over het verzekeren van een voertuig tijdens een optocht nogal wat onduidelijkheden zijn ontstaan willen wij als Stichting proberen hier het een en ander over te verduidelijken.
Allereerst willen wij u als eerste vragen uw verzekeringspolis eens goed door te lezen. Hierin staat in sommige gevallen wanneer u wel of niet bent verzekerd.
Een belangrijk punt waar wij u als Stichting op willen attenderen is dat bij de meeste verzekeringen het namelijk zo is dat u niet verzekerd bent tijdens een carnavalsoptocht omdat dit niet tot het dagelijks gebruik van het voertuig hoort.


Het is dus raadzaam dit goed te bekijken of te laten bekijken!!
Wanneer u niet verzekerd bent is het noodzakelijk het voertuig voor deze dag extra te verzekeren. Dit kan vaak of aanvullend op de motorvoertuigenverzekering van uw voertuig of is onder te brengen in een speciale evenementen- of praalwagenverzekering die bij enkele maatschappijen is af te sluiten.
De kosten voor een soortgelijke aanvulling of verzekering vallen vaak erg mee. De exacte kosten die met het verzekeren zijn verbonden zijn op te vragen bij uw verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon.
Wanneer u nog vragen heeft kunt u altijd terecht bij de optochtcommissie of bestuur.


Veiligheidsreglement t.b.v. Carnavalsoptochten Gem. Geertruidenberg versie 1.1 d.d. 19-12-2017 Pagina 5 van 7
Bijlage 2:
Veiligheidsmaatregelen optochten vanuit Brandweer MWB
Ten aanzien van de scenario’s ‘brand’ en ‘beknelling of verwonding door de opbouw van constructies zijn een aantal maatregelen geformuleerd om de kans op het ontstaan van brand of een ander incident te verkleinen en de gevolgen van een eventuele brand of een ander incident zo veel mogelijk te beperken.
Algemene maatregelen:
• Er is een route- en tijdschema.
• Er is een draaiboek/programma.
• Er is een routetekening en een plattegrond waar eventuele andere activiteiten plaatsvinden.
• Er is een beveiligingsplan.
Maatregelen aan de hand van specifieke doelstellingen:
1. Het voorkomen van brand of andere incidenten.
• De mate van brandbaarheid van de toegepaste materialen is zodanig beperkt, dat de kans op brandvoortplanting voldoende klein is.
• Materiaal toegepast ter plaatse van of in de nabijheid van een potentiële ontstekingsbron (verlichting, energiebron) is zodanig dat, ten gevolge van de in dat materiaal optredende temperatuur veroorzaakt door de potentiële ontstekingsbron, niet gemakkelijk brand kan ontstaan.
• Energievoorzieningen (aggregaten, accu’s, elektra) zijn zodanig opgesteld en worden zodanig gebruikt dat deze niet gemakkelijk brand kunnen veroorzaken.
• Er worden uitsluitend goedgekeurde technische installaties toegepast.
• Voor aanleg van installaties (zoals elektrische installaties) worden erkende installateurs ingeschakeld.
• Er wordt uitsluitend goedgekeurde apparatuur (KEMA-keur en dergelijke) toegepast.
• Er zijn geen brandbare vloeistoffen of brandbare gassen aanwezig anders de brandstof in gesloten tanks van voertuigen (tractie) en aggregaten (energievoorziening).
• Er wordt regelmatig gecontroleerd op eventuele brandstoflekkages.
• De hoeveelheid toegepast of aanwezig brandbaar materiaal wordt zoveel mogelijk beperkt.
• Er worden relatief brandveilige materialen toegepast
• Er wordt geen open vuur toegepast.
• Er wordt niet gerookt.
• Er worden regelmatig controles uitgevoerd gericht op het voorkomen van brandgevaarlijke situaties.
• Het verrichten van brandgevaarlijke werkzaamheden vind niet plaats tijdens het evenement.
• Er is een brandveiligheidsplan
• De deelnemers zijn geïnstrueerd over de maatregelen ten aanzien van het voorkomen van brand
• De afmetingen van de voertuigen en aanhangwagens (lengte, breedte, hoogte, draaicirkels)
zijn afgestemd op de beschikbare ruimte op de route.
• De voertuigen en aanhangwagens hebben geen scherpe uitstekende delen.
• De wielen van voertuigen en aanhangwagens zijn afgeschermd
• De voertuigen en aanhangwagens zijn zodanig stabiel dat zij in voldoende mate eventuele negatieve invloeden op de stabiliteit kunnen weerstaan (zoals bij krachtige wind, bij lekke band of bij asbreuk) zodat omvallen of kantelen vrijwel uitgesloten is.
• Voor personen in voertuigen en aanhangwagens zijn beschermingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat zij bekneld kunnen raken tussen bewegende onderdelen van de voertuigen en aanhangwagens.
• Uitlaatgassen van verbrandingsmotoren (van voertuigen of aggregaten) worden zodanig afgevoerd dat personen in of op de voertuigen of aanhangwagens niet worden blootgesteld aan een opeenhoping van uitlaatgassen.


Veiligheidsreglement t.b.v. Carnavalsoptochten Gem. Geertruidenberg versie 1.1 d.d. 19-12-2017 Pagina 6 van 7
2. Het zo snel mogelijk ontdekken van brand of andere incidenten.
• Er worden regelmatig controles uitgevoerd gericht op het (voor)tijdig ontdekken van brand
3. Het zo snel en adequaat mogelijk alarmeren van organisator, begeleiders, stewards en
overige personen.
• Er zijn communicatiemiddelen.
• Er is een communicatieplan.
• De communicatiemiddelen worden regelmatig gecontroleerd.
• Het communicatieplan is beoefend.
4. Het tijdig ontruimen.
• Toegepaste materialen dragen niet in belangrijke mate bij tot de ontwikkeling van brand en
het ontstaan van rook.
• Voertuigen en aanhangwagens zijn zodanig ingericht dat personen die zich daarin bevinden deze binnen 30 seconden veilig kunnen verlaten. Daarvoor zijn er meerdere mogelijkheden om het voertuig of de aanhangwagen te verlaten.
• Vluchtroutes voor personen uit voertuigen en aanhangwagens hebben een minimale afmeting van 0,6 x 0,8 m (vrije doorgang).
• De vluchtroutes worden vrijgehouden.
• Belemmeringen in vluchtroutes, zoals (nood-)luiken, zijn met een eenvoudige handeling zowel van binnenuit als van buitenaf te openen, zonder dat gebruik gemaakt moet worden van sleutels of andere losse voorwerpen.
• Er is een vluchtplan.
• Personen in voertuigen en aanhangers zijn bekend met de vluchtroutes en hebben het tijdig ontruimen beoefend.
• Het publiek bij optochten kan voldoende afstand nemen van een eventuele brand in een voertuig of een aanhangwagen (vluchtmogelijkheden publiek).
5. Het blussen van een beginnende brand.
• Er zijn doeltreffende blusmiddelen aanwezig. Doeltreffende blusmiddelen zijn draagbare blustoestellen met een inhoud van ten minste 6 kg blusstof, bijvoorbeeld bluspoeder voor de brandklasse A, B en C of blusschuim.
• De blusmiddelen zijn makkelijk bereikbaar.
• De deelnemers zijn bekend met de aanwezigheid en de plaats van de blusmiddelen
• De deelnemers zijn geïnstrueerd in het gebruik van de blusmiddelen.
6. Het zo snel mogelijk melden van de brand aan de alarmcentrale van de brandweer.
• Er zijn voldoende mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen om een brand of een ander incident te melden aan de hulpdiensten.
• De organisatie en de deelnemers kunnen bij de melding de exacte locatie van het incident doorgeven aan de hulpdiensten.
7. Het zo snel mogelijk opkomen van de brandweer.
• De route en de infrastructuur in de omgeving van de route zijn zodanig dat deze geen onnodig tijdverlies opleveren voor de opkomsttijd van de hulpdiensten.
• Er is een plan voor het vrijmaken van aanrijdroutes voor de hulpdiensten en het omleiden van het overige verkeer.
8. Het zo snel en adequaat mogelijk inzetten van de brandweer.
• Er wordt continue bewaakt dat brandweervoertuigen elk willekeurig punt op de route tot op een afstand van maximaal 40 meter kunnen benaderen.
• De aanwezige bluswatervoorzieningen (brandkranen) blijven bruikbaar .

Veiligheidsreglement t.b.v. Carnavalsoptochten Gem. Geertruidenberg versie 1.1 d.d. 19-12-2017 Pagina 7 van 7
9. Het zo snel mogelijk in veiligheid brengen van personen die zich nog in het bedreigde gebied bevinden.
• Er zijn voldoende geschikte voorzieningen aanwezig om personen die zich nog in het bedreigde gebied (in of op voertuigen en aanhangers) bevinden in veiligheid te brengen.
• Organisatoren, begeleiders, stewards en personen in of op voertuigen en aanhangers zijn op de hoogte van de voorzieningen voor het in veiligheid brengen van personen die zich in of op voertuigen en aanhangers bevinden.
10. Het zo snel en adequaat mogelijk blussen/beheersen van de brand of het incident.
• Tussen de samenstellen van voertuigen en aanhangwagens in een optocht wordt continue een minimale afstand vrijgehouden van tenminste 10 meter.
11. Het zo snel en adequaat mogelijk voorzien in nazorg.
• Er zijn voldoende geschikte voorzieningen aanwezig een maatregelen getroffen om voertuigen en aanhangwagens na een incident uit het parcours te nemen te bergen.
• Organisatoren, begeleiders en stewards zijn op de hoogte van deze voorzieningen en maatregelen.

 

 

 Opgemaakt door de Stichting Carnavals Organisatie Raamsdonksveer


Optochtcommissie C.O.R. – Optochtreglement 2019

versie 24-11-2018 - 1 -
Optocht Reglement Faantelaand 2019


Art. 1a Inschrijving
Inschrijving voor de optocht dient te geschieden op zaterdag 9 februari 2019 tussen 13:30 uur en 16:00
uur bij Café Berende, Sandoel te Raamsdonksveer of bij de contactpersonen. Voor deelname dienen
de volgende gegevens te worden opgegeven. Naam contactpersoon, vereniging, afmeting wagen,
aanwezige muziek bij wagen of groep, aantal deelnemende personen, bouwplaats en categorie waarin
men deelneemt {maak gebruik van het daarvoor bestemde inschrijfformulier}.


Art.1b Categorieën
Er kan ingeschreven worden in de volgende categorieën:
1. Jeugd van 5 t /m 14 jaar.
2. Individuele en duo’s.
3. Groepen.
4. Kleine wagens.
5. Grote wagens.
6. Reclame wagens {uitsluitend tegen betaling, geen jurering }.


Art.1b, categorie 1; Om in te schrijven in deze categorie moet minimaal 75 % van de creatie door de
kinderen zelf gemaakt zijn. Om dit te controleren zal de optochtcommissie haar informatie inwinnen
door o.a. een bezoek te brengen aan de bouwlocatie. Bij inschrijving wordt de locatie van de
bouwlocatie doorgegeven en gaat men akkoord met het bovengestelde! Begeleiders van
deelnemende groepen aan categorie 1 mogen geen deel uit maken van de creatie of act.


Art.1c Afmetingen wagens
Kleine wagens Grote wagens
Max. breedte: 3 meter, incl. uitstekende delen 4,5 meter, incl. uitstekende delen
Max. lengte: 7 meter, excl. mechanisch 23 meter, incl. mechanisch aangedreven
aangedreven voertuig voertuig
Max. hoogte: 8 mtr. 11 meter
Max. lengte grote wagens: de gehele constructie dient de bochten te kunnen nemen zonder wagens af
te koppelen. Indien men hier niet aan kan voldoen volgt diskwalificatie en verwijdering uit de optocht.
Groepselement: een niet door mankracht voortbewogen wagen waarvan het groepselement overheerst
dan zal deze deelnemen als zijnde een groep.


Art.1d De mooiste wagen
Er wordt een wisselbeker ter beschikking gesteld voor de “Mooiste Wagen”. Deze prijs is enkel voor de
wagens, gebouwd door carnavalsverenigingen uit Raamsdonksveer en welke de wagen voor de eerste
keer aan het publiek in een optocht tonen Voor deze prijs wordt alleen de wagen gejureerd, zonder de
bijbehorende groep.


Art.1e Wisselbokaal
De wisselbokaal, wordt uitgereikt aan de deelnemer(s)/groep met de meest behaalde punten. De
wisselbokaal wordt eigendom na winst van drie achtereenvolgende jaren of na vijf maal met
onderbreking. De Wisselbokaal wordt op maandagavond tijdens de prijsuitreiking uitgereikt.
Opgemaakt door de Stichting Carnavals Organisatie Raamsdonksveer
Optochtcommissie C.O.R. – Optochtreglement 2019 versie 24-11-2018 - 2 -


Art.1f Prijzengeld
Het prijzengeld worden overgemaakt op het bankrekeningnummer dat is opgegeven bij inschrijving voor
de optocht.


Art.1g Pluim
Een Pluim is bedoeld als beloning voor een specifiek geleverde prestatie. De pluim kan uitgereikt
worden aan deelnemers welke zichtbaar hebben gepiekt en minder dan 5 jaar aaneengesloten
deelnemer zijn van de optocht. De jury evenals de commissie zal na overleg bepalen of en aan wie de
Pluim wordt uitgereikt.


Art.1h Aanmoedigingsprijs
De aanmoedigingsprijs wordt ter beschikking gesteld door de Vrienden van Veers Carnaval. De Vrienden
bepalen wie van de in aanmerking komende de aanmoedigingsprijs ontvangen. Je komt in aanmerking
als je een jeugdgroep bent tot 17 jaar, niet langer dan 3 jaar deelnemer bent en uit de regio
(Raamsdonksveer, Geertruidenberg en/of Raamsdonk) komt. De aanmoedigingsprijs wort uitgereikt op
de dinsdag na de optocht tijdens de popverbranding.


Art. 2 Alcohol
Zie artikel III van het veiligheidsreglement t.b.v. deelname carnavalsoptochten in de gemeente
Geertruidenberg.


Art. 3 Geluidsniveau
Zie artikel V van het veiligheidsreglement t.b.v. deelname carnavalsoptochten in de gemeente
Geertruidenberg.


Art. 4 Start en volgnummers
Start / volgnummers ophalen op de zaterdag voorafgaande aan de optocht, tussen 10:00 uur en 12:00
uur op het adres Fractiegebouw Heereplein (naast gemeentehuis) te Raamsdonksveer. De bordjes met
de nummers dienen duidelijk zichtbaar door de groep of wagen getoond te worden. Het onderscheid
tussen wagens en loopgroepen dient duidelijk herkenbaar te zijn voor de juryleden.


Art. 5 Juryleden
Een jury, bestaande uit min. 8 personen, zal alle deelnemers jureren. De jury bestaat uit personen die
niet bij de C.O.R. of een deelnemende carnavalsvereniging zijn betrokken.


Art. 6 Beoordeling
De jury zal met de volgende aspecten als uitgangspunten iedere creatie beoordelen:
1. de carnavaleske uitvoering van het motto / onderwerp
2. de originaliteit van het motto / onderwerp en uitbeelding
3. de afwerking (gehele verzorging en details)
4. de presentatie (uitbeelding van het geheel op grond van de creatie, kleding)
5. de techniek (bewegende en draaiende delen)
Het onderdeel Techniek geldt alleen voor de categorieën 4 & 5 (wagens)
Een niet zelf gebouwde wagen (gekocht) zal in de afweging van de jury bij het beoordelen worden
meegenomen.
De uitslag van de optocht wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking welke gehouden wordt op de
maandag na de optocht op het Heereplein, aanvang 19.00 uur. De uitslag is bindend en een discussie op
welke wijze dan ook is uitgesloten.
De uitslag zal via de Langstraat, S.L.O.G. en de website van de C.O.R. {www.de-cor.nl} zo spoedig
mogelijk aan u bekend gemaakt worden.
Opgemaakt door de Stichting Carnavals Organisatie Raamsdonksveer
Optochtcommissie C.O.R. – Optochtreglement 2019 versie 24-11-2018 - 3 -


Art. 6a Uitstraling
Inschrijvingen voor categorie 4 en 5 dienen ook de uitstraling van deze categorie te hebben. Is dit niet
het geval dan kan dit van invloed zijn op het prijzengeld. De jury behoudt zich het recht voor wijzigingen
qua categorie-indeling aan te brengen.


Art. 7 Grote & Kleine wagens
Kleine wagens die afwijken van de in artikel 1c gestelde afmetingen kunnen in categorie 5 ingedeeld
worden. Wagens welke zijn ingeschreven in categorie 5 en passen qua gestelde afmetingen in artikel 1c
voor kleine wagens kunnen na overleg in categorie 4 ingedeeld gaan worden. Na inschrijving zal de
optochtcommissie van de C.O.R. de opgave voor de categorieën bezien en eventueel herzien.


Art. 8 Uitsluiting
Zie artikel VIII van het veiligheidsreglement t.b.v. deelname carnavalsoptochten in de gemeente
Geertruidenberg.


Art. 9 Start optocht
Alle deelnemers dienen tenminste 60 minuten voor de start van de optocht aanwezig te zijn op of bij
het Heereplein. Vertrek van de optocht is 13.49 uur. Bij het opstellen van de optocht dienen de
aanwijzingen van de optochtcommissieleden stipt te worden opgevolgd. De optochtcommissieleden
houden ook toezicht tijdens het rondtrekken van de optocht. Ook tijdens het rondtrekken dienen hun
aanwijzingen te worden opgevolgd.


Art. 10a Duur van de acts
In iedere uit te voeren act dient ten alle tijden een continue voortgaande beweging gehandhaafd te
blijven. Indien er vanwege de act toch stilgestaan dient te worden mag de stilstand niet langer dan 1
minuut duren .Tevens mag de ruimte tussen u en de voorganger niet groter worden dan ± 50 mtr. De
aanwijzingen van de optochtcommissieleden dienen strikt opgevolgd te worden. Het toezicht op de
naleving van dit artikel berust bij de optochtcommissie. Bij iedere overtreding krijg je 10% punten aftrek
van het totaal. Indien geen gevolg wordt gegeven aan de aanwijzingen van de commissieleden behoort
uitsluiting voor de toekomst tot de mogelijkheden.


Art.10b Afmelden
Deelnemers, die de route niet beëindigen bij het buurthuis "De Haven", maar de optocht voortijdig
verlaten, worden gediskwalificeerd. Iedere deelnemer dient zich af te melden bij de
optochtcommissarissen. Plaats: kruising Pieter Breughelstraat / Jeroen Boschstraat. De
optochtcommissarissen zullen hierop toe zien. Bij het afmelden dienen de start /volgnummers te
worden ingeleverd. Deelnemers die hun start /volgnummer niet inleveren vallen buiten de prijzen.


Art. 10c Storingen
Zie artikel VI van het veiligheidsreglement t.b.v. deelname carnavalsoptochten in de gemeente
Geertruidenberg.


Art.11a Aansprakelijkheid
Zie artikel II van het veiligheidsreglement t.b.v. deelname carnavalsoptochten in de gemeente
Geertruidenberg.


Art.11b Aansprakelijkheid op/afbouw locatie


De locatie voor het op- en afbouwen zal door de C.O.R. worden meegenomen in de
vergunningaanvraag. Echter de verantwoordelijkheid voor welk risico dan ook, bij het op- en afbouwen
en het transport naar deze locaties en het evenement liggen bij de verenigingen. Tijdens het transport
naar en van de opbouwlocaties en het evenement voorziet de vereniging zelf voor de benodigde
Opgemaakt door de Stichting Carnavals Organisatie Raamsdonksveer
Optochtcommissie C.O.R. – Optochtreglement 2019 versie 24-11-2018 - 4 -
verkeersregelaars. De C.O.R. is bereid de opleiding tot verkeersregelaar te faciliteren. Tevens zal de
C.O.R de coördinatie van het vertrek en aankomst van en naar de op- en afbouwlocatie en het
evenemententerrein op zich nemen.


Art.12
Vanuit de wagens mogen geen snoep, folders, strooibiljetten en /of schriftelijke mededelingen van
enigerlei aard worden verspreid. Deze mogen uitsluitend persoonlijk aan het publiek worden uitgereikt
door in de optocht meelopende personen zonder dat er een partijpolitiek of commercieel doel aan ten
grondslag ligt.


Art.13
Het is de deelnemers niet toegestaan om tijdens de optocht stickers, emblemen en /of andere zaken
aan het publiek te verkopen, of om op enigerlei wijze commerciële en/of politieke reclame-uitingen te
doen, m.u.v. categorie 9. Het is slechts aan de COR voorbehouden reclameborden van hun sponsoren in
de optocht te voeren.


Art.14 Publieksprijs
Voor de categorieën; (1); (2+3); en (4+5) zal een publieksprijs worden uitgereikt. Het oordeel van het
publiek is bindend en hier is geen discussie over mogelijk.


Art.15 Jury
De C.O.R. is ervan overtuigd dat u wilt meewerken aan een mooie en kwalitatief verantwoorde
Carnavalsoptocht en dat u, evenals wij, van mening bent, dat een onafhankelijke jury beslist
noodzakelijk is en dat het oordeel van de jury bindend is, zodat hierover geen enkele discussie mogelijk
is. Deelnemers, die na afloop of tijdens de jurering en na bekendmaking van de uitslag juryleden,
optochtcommissieleden of C.O.R.- leden benaderen of lastig vallen, kunnen alsnog worden
gediskwalificeerd en voor een volgend jaar van deelname worden uitgesloten.


Art.16 Veiligheidsreglement
Hiermee is het veiligheidsreglement t.b.v. deelname carnavalsoptochten in de gemeente
Geertruidenberg van kracht en moeten de overige artikelen hieruit in acht genomen worden.


Art.17 C.O.R.
De C.O.R. is te allen tijde bevoegd om anders dan in de hier genoemde artikelen en in gevallen waarin
dit reglement niet voorziet te beslissen.

 


Contactpersonen optocht: Henri Hendriks Louise Schneider


Rietstraat 20 Koningsstraat 66
4941 CC Raamsdonksveer 4941 GX Raamsdonksveer
Tel: 06 – 10 19 62 79 Tel: 06 – 12 29 03 77
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De optochtcommissie Het C.O.R. bestuur