Motto 2017 - 2018

op .

Nieuw motto Carnaval 2017-2018:

'Wè sjouwde gai nou?'